Leandra Perrotta

Psykolog

  • Driftsavtale: Nei
  • 96646378
  • leandra@face2face-therapy.com

Leandra Perrotta, Psy.D. er en italiensk / australsk, klinisk psykolog og psykoterapeut. Hun jobber med voksne, par og grupper. Hun har en integrerende tilnærming til psykoterapi, som samler klinisk psykologi, jungiansk, eksistensiell og uttrykksterapi.

Leandras tilnærming gir et trygt og konfidensielt rom hvor du kan utvikle ressurser når du sliter med vansker i det daglige, krevende forhold eller seksualitet. Psykoterapi kan bidra til å utvikle motstandskraft ved utfordringer som traumer, angst, depresjon, sorg eller sykdom. Psykoterapi kan også bidra til å oppleve mer mestring når du blir overveldet av livsendringer eller identitetskriser.

Jungisk terapi er en dyptgående terapi der du oppfordres til å utforske og bringe ubevisste aspekter inn i din bevissthet. Det ubevisste kan utforskes ved å undersøke den symbolske betydningen av drømmene dine og arketypene som stiger frem der, som en inngangsport til en dypere forståelse av deg selv. Eksistensiell terapi fokuserer på begreper som er universelt anvendelige for menneskelig eksistens, inkludert død, frihet, ansvar og meningen med livet.

Psykogenealogi spiller også en viktig del av den terapeutiske prosessen. Denne tilnærmingen undersøker hvordan arv spiller på dannelsen av emosjonelle eller fysiske symptomer, eller forårsaker gjentatte atferdsmønstre som jubileumsyndromet. Psykogenealogi, med bruk av spesifikke verktøy som Genososiogram eller familieatomet, kan bidra til å håndtere uferdig hendelser og utforske hvordan vi ubevisst imøtekommer dysfunksjonelle mønstre og gjenskape lignende livsskript for å bevare vår lojalitet til vår opprinnelsesfamilie.
Når du har opplevd traumer, kan du føle deg hjelpeløs når det gjelder å håndtere det du har vært gjennom eller hvordan du kan koble deg på livet igjen. Traumeterapi hjelper med å behandle tidligere hendelser og tilbyr ferdigheter og strategier for å forstå, takle og behandle følelser og minner knyttet til traumatiske opplevelser. EMDR – Eye Movement Desensitization og Reprocessing – er designet for å lindre belastingen og opplevelsen av maktesløshet forbundet med traumatiske minner og er spesielt effektiv for behandling av posttraumatisk stresslidelse – PTSD.

Dynamikken i intimitet og seksualitet blir også undersøkt i den terapeutiske prosessen, da de er nært knyttet til våre første tilknytningsopplevelser. Dette arbeidet hjelper deg med å oppdage hvordan du skal håndtere fantasier eller tabuer, sårbarhet eller skam, og starter en transformerende prosess med bevissthet.

Dersom du vurderer parterapi, er et aspekt vi sammen må ta stilling til, om dere ønsker å gå inn i prosessen med meg, eller om dere føler at det vil være nyttig å samarbeide i et terapeutisk team med min kollega ved Varden Spesialistsenter, Zena Geard. Zena er en systemisk familieterapeut og psykoterapeut, med lang erfaring i å jobbe med par. Ofte er den eneste skolen for relasjoner vi har gått i, vært våre opprinnelsesfamilier, hvor vi kan ha lært dysfunksjonelle relasjonsmodeller vi ikke setter spørsmålstegn ved. Å arbeide med to terapeuter skaper et trygt rom og lar dere bli sett og møtt i alle de forskjellige nyansene i forholdet.
Leandra er utdannet i Jungiansk terapi, psykogenealogi, parterapi, traumeterapi og EMDR, psykodrama og dansebevegelseterapi. Hun har også en mastergrad i engelsk og fransk litteratur.

Leandra har erfaring med undervisning på høyere nivå ved University and Post-graduate Institutes of Psychotherapy og har publisert over 10 artikler eller kapitler i bøker. Hun jobber med kollektivt traume som medlem av FEPTO Task Force for Peace Building and Conflict Transformation og har jobbet internasjonalt som lærer og foreleser i over 40 forskjellige land over hele verden. Leandra har engelsk og italiensk som morsmål, og snakker veldig bra fransk.

Leandra jobber på Varden Spesialistsenter og online. Hvis du ønsker kontakt med Leandra for å diskutere mulighetene for å starte psykoterapi og finne ut om prisene hennes, kan du kontakte henne på: leandra@face2face-therapy.com, ringe / tekste henne på 96646378, eller Whatsapp på: +393489392018.

Engelsk

Leandra Perrotta, Psy.D.  is an Italian/Australian, Clinical Psychologist and Psychotherapist.  She works with adults, couples and groups. She has an integrative approach to psychotherapy, bringing together Jungian, existential, and expressive therapy, and clinical psychology.

Leandra’s approach provides a safe and confidential space to develop resources when you are struggling with the difficulties of daily life, relationship issues or sexuality. Psychotherapy can help develop resilience when you are coping with challenges such as trauma, anxiety, depression, grief or illness. Psychotherapy can also help to experience more well-being when you are overwhelmed by life changes or identity crises.

Jungian therapy is a type of in-depth therapy in which you are encouraged to explore and  bring unconscious aspects into your conscious awareness. The unconscious may be explored by examining the symbolic meaning of your dreams and the emerging archetypes, a gateway to a deeper understanding of yourself. Existential therapy focuses on concepts that are universally applicable to human existence including death, freedom, responsibility, and the meaning of life.

Psychogenealogy plays an important part of the therapeutic process. This approach investigates how family legacies play on the formation of emotional or physical symptoms, or  cause repetitive patterns of behaviour such as the anniversary syndrome. Psychogenealogy, with the use of specific tools such as the Genosociogram or the family atom, can help to  deal with unfinished business and explore how we unconsciously accommodate to dysfunctional patterns and re-enact similar life scripts to preserve our loyalty to our family of origin.

When you’ve experienced trauma, you may feel at a loss as to how to process what you’ve been through or how you can heal. Trauma therapy helps to  process past events and offers skills and strategies to understand, cope with,  and process emotions and memories tied to traumatic experiences. EMDR –  Eye Movement Desensitization and Reprocessing – is designed to alleviate the distress associated with traumatic memories and is particularly effective for treating post-traumatic stress disorder – PTSD.

The dynamics of intimacy and sexuality are also examined in the therapeutic process, as they are closely connected  to our first attachment experiences. This work helps you to discover how to deal with fantasies or taboos, vulnerability or shame, and initiates a transformative process of self-awareness.

When the request is for couples therapy, one aspect  we will decide together is whether to work with me or whether our sessions would benefit from working co-therapeutically in team with my colleague at Varden Spesialistsenter, Zena Geard. Zena is a systemic family psychotherapist and psychodramatist, who has extensive experience in working with couples. Very often, the only school for relationships we have attended have been our families of origin, where we might have learnt dysfunctional relational models. Working with two therapists creates a safe space and allows you to be seen and met in all the different nuances in the relationship.

Leandra has trained in Jungian therapy, psychogenealogy, couples therapy, trauma therapy and EMDR, psychodrama, and dance movement therapy. She also has a Master’s Degree in English and French Literature.

Leandra has experience in teaching at graduate level at University and Post-graduate Institutes of Psychotherapy and has published over 10 articles or chapters in books. She works on collective trauma as a member of the FEPTO Task Force for Peace Building and Conflict Transformation and has worked internationally as a teacher and lecturer in over 40 different countries worldwide. Leandra is a native speaker of English and Italian and speaks very good French.

Leandra works at Varden Spesialistsenter and online. If you wish to have an appointment to meet Leandra, discuss starting psychotherapy and learn about her fees, please contact her at: leandra@face2face-therapy.com,  call/text  her at 96646378, or Whatsapp at: +393489392018.