Zena Geard

Psykoterapeut og Parterapeut

  • Driftsavtale: Nei
  • 92858019
  • zena@face2face-therapy.com

Zena Geard, MSc, er en britisk / norsk sertifisert psykoterapeut (EAP), terapeut og veileder i psykodrama, og familie og parterapeut. Hun har en mastergrad i systemisk familieterapi. Hun har jobbet i privat barnevern og på familievernkontoret. Zena tilbyr terapi for enkeltpersoner, par og LGBTQ +. Hun spesialiserer seg på par, traumer og seksualitet. Hun har holdt seminarer om hvordan jobbe med par, og om hvordan vi kan integrere og forstå tilknytningsteori gjennom vår nye forståelse av traumer. Hun er også en erfaren tilrettelegger innen teambuilding, lederutvikling og mekling. I tillegg til å lede sitt eget selskap, er Zena i styret for nasjonale og internasjonale organisasjoner. Zena har forelest om sin forskning «How is participating in BDSM experienced as impacting the relationship?» for mastergradsstudenter ved Høgskolen i VID og ved familievernkontoret. Zena har engelsk og norsk som morsmål.

Hvem jeg er.

Jeg tror på magien i nære menneskemøter – som kan gi mot til å tørre å drømme igjen.

Teoretisk jobber jeg eklektisk. Mitt teoretiske behandlingsfokus hentes fra nyere traumekunnskap relatert til kompleks PTSD, tilknytningsteori og EFT. Paraplyen jeg alltid har over enhver metode er systemisk. Dette betyr at jeg ikke tror utfordringene bare ligger i én person, men oppstår i relasjon til noe eller noen. Jeg jobber derfor relasjonelt og har hele meg med i møte med alle dine sider.

I et forhold kan smerten ved å ikke bli sett og verdsatt ofte oppleves av partnere som sinne og urimelighet. Jeg ser ofte at veien til et forhold som oppleves som fastlåst, har blitt brolagt av gode intensjoner med usagte ord og behov som aldri er blitt utrykt. Fanget i disse utfordringene er partnere som ønsker å se og forstå hverandre og kommunisere effektivt, men ikke finner veien. Jeg kan hjelpe deg og dere med å utforske mulighetene.

Jeg har mange metoder og teknikker å velge mellom i møtet vårt, men jeg er ikke gift med noen metode og elsker å utvide min kunnskap og linse i møte med deg og det du trenger. Hva skal til for at du tør å undre deg og stille spørsmål ved sannheter, tro og fortellinger du har levd med og fortalt deg selv i alle disse årene?

For mange kan det forståelig nok være veldig krevende å starte en terapeutisk prosess. Dette betyr selvfølgelig at mange venter til de opplever at de ikke har noe valg. Dette kan ofte gjøre helbredelsesprosessen enda mer krevende. Jeg er her for å hjelpe deg og støtte deg gjennom denne prosessen.

Jeg har alltid en innledende samtale før vi starter vår terapeutiske prosess. Målet mitt er å bygge et best mulig grunnlag for å utvikle tillit i vår relasjon, som er helt avgjørende for reisen vi skal ta sammen.

Dersom du vurderer parterapi, er et aspekt vi sammen må ta stilling til, om dere ønsker å gå inn i prosessen med meg, eller om dere føler at det vil være nyttig å samarbeide i et terapeutisk team med min kollega ved Varden Spesialistsenter, Leandra Perrotta. Leandra er en klinisk psykolog og psykoterapeut, som også har lang erfaring med å jobbe med par. Ofte er den eneste skolen for relasjoner vi har gått i, vært våre opprinnelsesfamilier, hvor vi kan ha lært dysfunksjonelle relasjonsmodeller vi ikke setter spørsmålstegn ved. Å arbeide med to terapeuter skaper et trygt rom og lar deg bli sett og møtt i alle de forskjellige nyansene i forholdet.

Vi bestemmer hvor og hvordan vi møtes, avhengig av hva som skaper den beste rammen. Vi kan møtes på Varden, online eller kanskje gå en tur sammen. Hvis du ønsker å gjøre en avtale med meg for å snakke om å starte terapi og finne ut om prisene mine, kan du kontakte meg på:

zena@face2face-therapy.com eller ring / tekst / WhatsApp / Signal / Telegram: +47 92 85 80 19

 

Engelsk

Zena Geard, MSc, is a British/Norwegian certified psychotherapist (EAP), a practitioner and supervisor in psychodrama, and a family and couples therapist. She has a master’s degree in systemic family therapy. She has worked in private child welfare and at the Family Welfare Office. Zena offers therapy for individuals, couples and LGBTQ+. She specializes in couples, trauma and sexuality. She has held seminars on how to work with couples, and on how to integrate and understand attachment theory through the new understanding of trauma. She is also an experienced facilitator in team building, leadership development and mediation. In addition to running her own company, Zena is on the board of national and international organizations. Zena has lectured on her research «How is participating in BDSM experienced as impacting the relationship?» for master’s degree students at VID University and at the Family Welfare Office. Zena is a native speaker of English and Norwegian.

Who I am.

I believe in the magic of close human encounters – which can give courage to dare to dream again.

Theoretically, I work eclectically. My theoretical treatment focus draws from recent trauma knowledge relating to complex PTSD, Attachment Theory and EFT. The umbrella I always hold over any method is systemic. This means that I do not think the challenges lie only within one person, but arise in relation to something or someone. I therefore work relationally and have my whole being in touch with all your sides.

In a relationship, the pain of not being seen and valued can often be experienced by partners as anger and unreasonableness. I often see that the path to a relationship that is perceived as stuck, has been paved by good intentions with unspoken words and unexpressed needs. Dealing with these challenges are partners who would like to see and understand each other and communicate effectively but do not manage. I can help you explore the possibilities.
I have many methods and techniques to choose from in our meeting, but I am not married to any method and love to expand my knowledge and lens in meeting you and what you need. What does it take for you to dare to wonder and question truths, beliefs and narratives you have lived with and told yourself all these years?

For many, it can understandably be very demanding to begin a therapeutic process. This of course means that many people wait until they experience that they have no choice. This can often make the healing process even more demanding. I am here to help you and support you through the process.

I always have an introductory conversation before we start our therapeutic process. My aim is to build the best possible basis for developing trust in our relationship which is absolutely crucial for the journey we will take together.

When the request is for couples therapy, one aspect we will decide together is whether to work with me or whether our sessions would benefit from working co-therapeutically in team with my colleague at Varden Spesialistsenter, Leandra Perrotta. Leandra is a clinical psychologist and psychotherapist, who also has extensive experience in working with couples. Very often, the only school for relationships we have attended are our families of origin, where we might have learnt dysfunctional relational models. Working with two therapists creates a safe space and allows you to be seen and met in all the different nuances in the relationship.

We will decide where and how we meet, depending on what creates the best frame. We can meet at Varden, online or maybe go for a walk together. If you wish to make an appointment with me, talk about starting therapy and find out about my fees, please contact me at:

zena@face2face-therapy.com or call/text/WhatsApp/Signal/Telegram: +47 92 85 80 19